Општи услови

 

- важећа путна исправа, односно важећа лична карта када је то предвиђено билатералним споразумом или Одлуком Владе Републике Србије.;

- важећа виза у путној исправи, ако је виза за Србију потребна за држављане државе чију путну исправу поседује;

- доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији. Довољним средствима се сматра износ од 50 евра по дану боравка, а доказ је готовина у наведеном износу, извод са банковног рачуна, путнички чекови, кредитне картице, као и гарантно писмо;

- потврда о вакцинисању, односно, потврда да није оболео од заразне болести, а долази са подручја захваћених епидемијом заразних болести, која се одређују према подацима Министарства здравља;

- уколико малолетна лица путују са једним од родитеља потребно је оверено пуномоћје другог родитеља, односно, када путују са трећим лицем, оба родитеља или старатеља;

- препоручује се поседовање полисе здравственог осигурања за период боравка у Србији на износ медицинских трошкова који не може бити мањи од 20.000 ЕУР.

У складу са одредбама Закона о странцима Републике Србије, улазак у Републику Србију одбиће се странцу:

- ако не поседује важећу путну исправу са уредно прибављеном визом Републике Србије (овде проверити да ли је потребна виза и који су услови за добијање визе Републике Србије);

- ако нема довољно финансијских средстава за издржавање током боравка у Републици Србији, повратак у земљу порекла или транзит у трећу земљу. Довољним средствима се сматра износ од 50 евра по дану боравка, а доказ је готовина у наведеном износу, извод са банковног рачуна, путнички чекови, кредитне картице, као и гарантно писмо;

- уколико се налази у транзиту, а не испуњава услове за улазак у трећу државу;

- ако је на снази заштитна мера удаљења или мера безбедности протеривања или му је отказан боравак, односно друга мера призната у унутрашњем или међународном праву која укључује забрану преласка државне границе – за време док та мера, односно отказ боравка трају;

- уколико не поседује потврду о вакцинисању или други доказ да није оболео, а долази са подручја захваћених епидемијом заразних болести, која се одређују према подацима Министарства здравља;

- ако то захтевају разлози заштите јавног поретка или безбедности Републике Србије и њених грађана;

- ако се то лице у одговарајућим евиденцијама води као међународни преступник;

- ако постоји оправдана сумња да боравак неће користити у намеравану сврху.

Погранични органи могу затражити на увид ваучер туристичке агенције за туристичка путовања, адекватно оверено позивно писмо физичког или правног лица, повратну авио карту, резервацију хотела или потврду о приватној адреси на којој ће странац да борави. Могу се затражити и други подаци који се приликом преласка границе учине значајним за потврду сврхе путовања.