Комисија Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу (УНЕСКО)

 

Комисија Републике Србије за сарадњу са Унеском је основана одлуком Владе као саветодавно тело за области у надлежности Унеска, у складу са чланом VII Устава Унеска, којим се предвиђа да државе чланице у земљи оснују националне комисије, у саветодавном капацитету, за потребе развијања и координације сарадње са Унеском у областима у надлежности Организације. Унеско је, захваљујући овоме, једина агенција у систему Уједињених нација која располаже глобалном мрежом националних тела за сарадњу, о чему се више можете информисати овде: https://en.unesco.org/countries/national-commissions  .

Министарство спољних послова Републике Србије пружа стручну и административно-техничку подршку Комисији.

За председника Комисије је, Одлуком Владе од 23. априла 2015. године, именован проф. др Горан Милашиновић, редовни професор Медицинског факултета у Београду, директор референтног Песмејкер центра Универзитетског клиничког центра Србије и књижевник. Члан је бројних стручних удружења, и аутор више од 50 научних радова са SCI листе, као и низа објављених и награђиваних књижевних издања.

За спровођење активности Комисије и руковођење Секретаријатом Комисије надлежан је генерални секретар, који се бира из реда државних службеника Министарства спољних послова. Ову функцију, по решењу Владе од 30. септембра 2021. године, обавља други секретар др Антониа Јутронић.

Поред председника и генералног секретара, који руководи Секретаријатом, Комисија тренутно има 25 чланова, ангажованих без надокнаде, по решењу Владе Републике Србије из 2015, 2017. и 2021. године. Састав чине представници релевантних владиних ресора, служби и других надлежних институција за питања просвете, науке, културе, информација и животне средине, као и представници из реда истакнутих стручњака, довољно високог ранга и угледа, који су спремни да дају свој допринос раду Унеска. Поједини чланови се налазе на челу програмских одбора и националних комитета (Одбор за културу, Одбор за омладину и клубове, Комитет за Међувладин хидролошки програм, Комитет за Програм „Управљање друштвеним променама“, Комитет  за биоетику и Комитет за геонауке), чије образовање је предвиђено одговарајућим пропозицијама Унеска. Процедура обнове састава чланства је у току.

Мандат Комисије је дефинисан одлуком Владе 05 број 02-2967/2007-2 од 4. октобра 2007. године. Комисија је надлежна да разматра питања која се односе на остваривање међусобне сарадње Републике Србије са Унеском у области образовања, науке, културе и комуникација и о томе даје мишљење Влади; разматра питања учешћа Републике Србије у програмима и пројектима Унеска и активностима органа и организација Републике Србије које учествују у сарадњи са Унеском; даје мишљења Влади о предлозима ставова делегација Републике Србије за учешће на скуповима Унеска и другим значајним међународним скуповима у организацији Унеска; разматра и друга питања из области сарадње са Унеском. Поред тога, Комисија даје мишљење у вези са закључивањем и извршавањем међународних уговора о питањима из области сарадње са Унеском; прати остваривање размене информативног материјала са Унеском и организација повезаних са Унеском ради коришжења међународних искустава и знања у области образовања, науке и информисања. Комисија о свом раду доноси пословник.

Када је реч о конкретним задацима и њеној улози, Комисија повезује различите актере на националном, регионалном и међународном нивоу заинтересоване за спровођење мандата Унеска, сарађује са Секретаријатом Унеска, Регионалном канцеларијом у Венецији и Антена канцеларијом у Сарајеву, координира рад више мрежа у Републици Србији (програмске одборе и комитете, Унескове катедре, клубове Унеска, центре категорије 2 под покровитељством Унеска, чланице Мреже креативних градова итд, школе у саставу Мреже придружених школа, итд), циркулише релевантне информације и стара се о спровођењу обавеза Републике Србије према Унеску које произилазе из чланства у Организацији, телима, програмима и конвенцијама.

Поред тога, њена саветодавна улога се, између осталог, огледа у учешћу у националним номинацијама, кандидатурама за различите конкурсе и стипендије, изради националних извештаја, обележавању релевантних светских и међународних дана и година, формулисању предлога за Програм партиципације и годишњице са којима би Унеско био повезан. Комисија је, поред тога, овлашћена да даје покровитељства за различите активности и пројекте у Р. Србији, и да присуствује статутарним и другим састанцима и заседањима у Унеску.

 

За више информација и упите, можете се обратити Секретаријату Комисије:

 

Комисијa Републике Србије за сарадњу са Унеском

Кнеза Милоша 24, 11000 Београд, Република Србија

Тел: (+381 - 11) 306-8498

  (+381 - 11) 306-8692

Електронска пошта: serbia.unesco.natcom@mfa.rs