Статусна питања и матичне књиге

Издавање извода из матичних књига у дипломатско-конзуларним представништвима

Држављани Републике Србије који бораве у иностранству могу добити изводе из матичних књига у дипломатско-конзуларним представништвима.

Дипломатско-конзуларно представништво може да издаје изводе из матичних књига за било које матично подручје општине у Р.Србији, односно града, града Београда, као и дипломатско-конзуларног представништва, а на основу података садржаних у Регистру матичних књига. Могу се издавати изводи из матичне књиге рођених, изводи из матичне књиге венчаних и изводи из матичне књиге умрлих. Такође, могу се издавати и уверења о држављанству без обзира на место уписа у евиденције о држављанима Републике Србије.

Држављанима Р.Србије на боравку у иностранству којима је потребан извод из матичне књиге неопходно је да се обрате најближем дипломатско-конзуларном представништву Р.Србије ради додатних информација у вези са подношењем захтева за издавање потребног документа. Листа дипломатско-конзуларних представништава Р.Србије се може наћи следећеим лнковима (Амбасаде) и (Конзулати)

Издавање извода из матичних књига у Министарству спољних послова

У Министарству спољних послова (Одељење за конзуларне послове, Група за легализацију и матичне књиге) могу се добити изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих за сва лица која су уписана у матичне књиге које су се раније водиле у дипломатско-конзуларним представништвима. Захтев за издаваље извода могу да поднесу лица на кога се подаци односе, супружник, крвни сродник у правој линији, лице које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељ или старатељ, као и овлашћено лице.

Радно време са странкама : понедељак-петак, 9:00 - 13:00 часова

Контакт Групе за легализацију и матичне књиге

 

Пријава детета рођеног у иностранству

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења за упис у матичну књигу рођених у Р.Србији можете поднети у дипломатско-конзуларном представништву.

Пријаву подноси лично, један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Р. Србије. Уз пријаву треба приложити извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном обрасцу, или на обрасцу који се користи у држави рођења, уколико та држава није потписница међународне конвенције по којој се издају вишејезични изводи из матичне књиге рођених.

Доказ да је дете брачно, односно извод из матичне књиге венчаних за родитеље, дипломатско-конзуларно представништво ће прибавити по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама.

По пријему пријаве рођења, дипломатско-конзуларно представништво је одмах доставља надлежној матичној служби у Р. Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених.

Обратите се дипломатско-конзуларном представништву за обавештење да ли је потребна и каква легализација (оверавање од иностраног органа) извода из матичне књиге рођених, који није издат на вишејезичном обрасцу, без обзира да ли ћете пријаву рођења извршити у дипломатско-конзуларном представништву, или ћете је лично поднети надлежном матичару у Р. Србији.

Признавање очинства

Уколико је дете рођено ванбрачно, а отац је познат и жели да призна очинство, може то учинити у дипломатско-конзуларном представништву уколико је држављанин Р.Србије. Отац-странац изјаву о признавању очинства даје пред органима своје државе. Том приликом, неопходно је присуство оба родитеља, а детета само уколико је старије од 16 година. На основу дате изјаве о признавању очинства, врши се пријава рођења детета.

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Брак склопљен у иностранству постаје признат, односно пуноважан кад се упише у матичну књигу венчаних у Р.Србији.

Пријаву брака који сте склопили у иностранству можете поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву на чијем подручју је та чињеница настала, које ће ту пријаву, одмах по пријему доставити надлежном матичару у Р. Србији за упис у матичну књигу венчаних.

Да би брак био уписан у матичну књигу венчаних у Р. Србији, потребно је да уз пријаву брака приложите извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на вишејезичном (такозваном међународном) обрасцу, или на обрасцу који се користи у држави која га издаје, уколико та држава није потписница међународне конвенције по којој се издају вишејезични изводи из матичне књиге венчаних.

Обратите се дипломатско-конзуларном представништву за обавештење да ли је потребна и каква легализација (оверавање од иностраног органа) извода из матичне књиге венчаних, који није издат на вишејезичном обрасцу, без обзира да ли ћете пријаву брака извршити у дипломатско-конзуларном представништву, или ћете је лично поднети надлежном матичару у Р. Србији.

Закључење брака у дипломатско-конзуларном представништву

Држављани Р. Србије могу у иностранству закључити брак пред овлашћеним дипломатско-конзуларним представништвом Р.Србије ако се томе не противи држава у којој се налази то представништво или ако је то предвиђено међународним уговором.
Према Закону о матичним књигама, матична књига венчаних води се у дипломатско-конзуларном представништву које је овлашћено да закључује брак између држављана Републике Србије и у њу се уписује чињеница закључења брака између држављана Републике Србије у дипломатско-конзуларном представништву.
Дипломатско-конзуларна представништвима Р. Србије у којима се може закључити брак су:
Амбасада Републике Србије у Бриселу, Софији, Минску, Атини, Риму, Триполију, Будимпешти, Скопљу, Ослу, Варшави, Букурешту, Москви, Братислави, Анкари, Пекингу, Загребу, Сарајеву, Прагу, Паризу, Берлину, Каиру, Хагу, Штокхолму, Подгорици, Абу Дабију и Преторији;
Генерални конзулати Републике Србије у Солуну, Милану, Трсту, Темишвару, Истанбулу, Шангају, Вуковару, Ријеци, Франкфурту, Минхену, Хамбургу, Штутгарту, Дизелдорфу и Херцег Новом;
Конзулат Републике Србије у Стразбуру.

Развод брака

Брак се разводи пред судом на основу пресуде. Уколико је брак разведен пред иностраним судом, држављанин Р. Србије ће затражити од надлежног суда у Р. Србији признавање правоснажне иностране пресуде, која мора бити прописано легализована и преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског преводиоца. Тек када суд у Србији пресудом потврди инострану одлуку, развод брака се уписује у матичне књиге које се воде у Р. Србији.

Пријава чињенице смрти настале у иностранству

Уколико је у иностранству настала смрт држављанина Р.Србије, чињеницу смрти је потребно пријавити како би била уписана у матичну књигу умрлих у Србији. Пријава за упис чињенице смрти се може поднети преко дипломатско-конзуларног представништва Р.Србије на чијем подручју је та чињеница настала или директно у надлежној матичној служби у Србији.
Чињеница смрти се уписује у матичну књигу умрлих по месту последњег пребивалишта умрлог у Србији, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења.
Пријаву подноси ужи члан породице (супружник, деца...). Уз пријаву треба приложити извод из матичне књиге умрлих иностраног органа на вишејезичном обрасцу, или на обрасцу који се користи у држави где је настала смрт, уколико та држава није потписница међународне конвенције по којој се издају вишејезични изводи из матичне књиге.
Саветујемо да се пре подношења пријаве чињенице смрти (без обзира да ли је подносите у дипломатско-конзуларном представништву или директно матичару у Р. Србији) обавестите у дипломатско-конзуларном представништву, да ли је потребно да извод из матичне књиге умрлих, издат на обрасцу државе где је настала смрт, буде легализован и на који начин.