Одељење за административне и архивске послове

Одељење за административне и архивске послове обавља послове који се односе на:

 • чување, заштиту и коришћење документације о спољној политици Републике Србије;

 • заједничке пројекте с другим државама у области коришћења архивске грађе;

 • одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала;

 • надзор над административним пословањем унутрашњих јединица Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;

 • Библиотеку Министарства;

 • пријем и отпрему службене и дипломатске поште;

 • друге послове из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за административне и архивске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Политички архив - обавља послове који се односе на пријем, евидентирање, сигнирање, обраду и чување поверљивих докумената Министарства која, сагласно закону и другим прописима, нису доступна јавности.

 2. Група за обраду и сређивање докумената - обавља послове који се односе на сређивање регистратурског материјала и одабир архивске грађе.

 3. Дипломатски архив - обавља послове који се односе на преузимање од Политичког архива и дипломатско-конзуларних представништава, чување и одржавање историјске грађе и регистратурског материјала о спољној политици Србије, као и њихово публиковање.

 4. Библиотека - обавља послове који се односе на прикупљање, обраду, чување и издавање на коришћење књига, часописа, дневних листова, електронских носача текстова и документа из фонда међународних организација,

 5. Експедиција - обавља послове који се односе на:
  - пријем и доставу свих службених и дипломатских пошиљки Министарства курирским путем, поштом, ДХЛ-ом, преко пилота домаћих ваздухоплова, шпедитерима и бродовима;
  - поступак ослобађања од царине;
  - организацију и надзор курирских путовања;
  - доставу интерних пошиљки у оквиру Министарства;
  - друге послове из делокруга Одсека.