Одељење за визну политику (визни центар)

Одељење за визну политику (визни центар) обавља послове који се односе на:

 1. Праћење и анализу односа Републике Србије са Европском унијом и другим државама у области визних режима; прати законодавство и прописе Европске уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
 2. у оквиру јединственог визног система, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, води евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
 3. врши контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије;
 4. обавља послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора у области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
 5. прикупља и обрађује податке и сачињава аналитичке материјале у вези са питањима из своје надлежности; прати и усмерава рад ДКП из свог делокруга; припрема материјале за међународне односно међудржавне сусрете и посете; учествује у стручној и аналитичкој обради материјала које МСП доставља Народној скупштини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и надлежним органима државне управе.

У Одељењу за визну политику (визном центру) образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за визну политику обавља послове који се односе на:

  1. праћење и анализирање проблематике односа са Европском Унијом и другим државама у области визних режима; праћење законодавства и прописа Европске Уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
  2. обављање послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора у области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
  3. сачињавање аналитичких материјала у вези са питањима из надлежности Визног центра;
  4. припрему материјала за међународне односно међудржавне сусрете и посете;
  5. стручну и аналитичку обраду материјала које МСП доставља Народној скупштини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и другим државним органима.
 2. Група за одобравање виза обавља послове који се односе на:
  1. Одобравање виза у сарадњи са Министарством унутрашњих послова;
  2. вођење евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
  3. контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије.