Сектор за конзуларне послове

Сектор за конзуларне послове обавља послове који се односе на:

 1. заштиту интереса Републике Србије, њених држављана и домаћих правних лица у иностранству;
 2. развијање веза са грађанима Републике Србије који се налазе на раду и боравку у иностранству;
 3. миграције и остваривање сарадње с међунардним организацијама из ове области;
 4. визну политику и њено спровођење у дипломатско-конзуларној мрежи;
 5. област одбране земље у вези с боравком војних обвезника Републике Србије у иностранству;
 6. припреме и преговоре о закључивању међународних уговора из конзуларне области;
 7. сарадњу с дипломатско-конзуларним представништвима држава акредитованих у Републици Србији ради заштите интереса њихових држављана и правних лица;
 8. припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
 9. електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
 10. учешће Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
 11. примену права међународних организација;
 12. друге послове из области конзуларних односа и међународноправних питања.

Уже унутрашње јединице у Сектору за конзуларне послове: