Одељење за секторске политике ЕУ

Одељење за секторске политике ЕУ обавља послове који се односе на:

  1. анализу и праћење активности ЕУ и њених појединих органа и тела у погледу секторских политика Европске уније;
  2. праћење процеса хармонизације националног законодавства Републике Србије са заједничким правним тековинама ЕУ;
  3. техничку секторску координацију надлежних државних органа и органа државне управе Републике Србије према ЕУ у току преговарачког процеса, а посебно као координатор у преговорима у Поглављу 31 – Спољна, безбедносна и одбрамбена политика;
  4. учешће у делу преговарачког процеса који се односи на потпоглавље Политика развојне и хуманитарне помоћи у оквиру Поглавља 30 - Спољни односи;
  5. друге послове у вези са секторским политикама ЕУ.