Одељење за персоналне и правне послове

Одељење за персоналне и правне послове обавља послове који се односе на:

 • припрему Кадровског плана за сваку календарску годину;

 • припрему појединачних решења из области радних односа запослених у Министарству;

 • здравствену заштиту запослених у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије;

 • припрему докумената за потребе радноправних спорова пред домаћим судовима у којима је тужено Министарство;

 • евиденције запослених;

 • припрему нацрта закона из области спољних послова, акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и других подзаконских аката;

 • давање мишљења на нацрте закона и подзаконских аката које припремају други органи државне управе, а који се односе на област спољних послова;

 • друге персоналне и правне послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за персоналне и правне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за радноправну евиденцију;

 2. Група за пријем и распоред кадрова;

 3. Група за нормативне послове.

Одсек за радноправну евиденцију обавља послове који се односе на:

 • здравствену заштиту запослених у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије;

 • припрему докумената за потребе радноправних спорова пред домаћим судовима у којима је тужено Министарство;

 • радноправну евиденцију запослених;

 • друге послове из делокруга Одсека.

Група за пријем и распоред кадрова обавља послове који се односе на:

 1. припрему Кадровског плана за сваку календарску годину;

 2. припрему појединачних решења из области радних односа запослених у Министарству;

 3. друге послове из делокруга Групе.

Група за нормативне послове обавља послове који се односе на:

 1. припрему нацрта закона из области спољних послова, акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и других подзаконских аката;

 2. давање мишљења на нацрте закона и подзаконских аката које припремају други органи државне управе, а који се односе на област спољних послова;

 3. припрему мишљења о примени Закона о спољним пословима;

 4. друге послове из делокруга Групе.