Opšti uslovi

Opšti uslovi

 • važeća putna isprava, odnosno važeća lična karta kada je to predviđeno bilateralnim sporazumom ili Odlukom Vlade Republike Srbije;
 • važeća viza u putnoj ispravi, ako je viza za Srbiju potrebna za državljane države čiju putnu ispravu poseduje;
 • dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa;
 • potvrda o vakcinisanju, odnosno, potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 • za ulazak u Republiku Srbiju maloletnih lica, stranih državljana, nije potrebna saglasnost roditelja. Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika;
 • preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Republici Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

U skladu sa odredbama Zakona o strancima Republike Srbije, ulazak u Republiku Srbiju odbiće se strancu:

 • ako ne poseduje važeću putnu ispravu sa uredno pribavljenom vizom Republike Srbije (ovde proveriti da li je potrebna viza i koji su uslovi za dobijanje vize Republike Srbije), odnosno važeća lična karta kada je to predviđeno bilateralnim sporazumom ili Odlukom Vlade Republike Srbije;
 • ako nema dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji, povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu ili izvod sa bankovnog računa;
 • ukoliko se nalazi u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;
 • ako je na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je otkazan boravak, odnosno druga mera priznata u unutrašnjem ili međunarodnom pravu koja uključuje zabranu prelaska državne granice – za vreme dok ta mera, odnosno otkaz boravka traju;
 • ukoliko ne poseduje potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 • ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
 • ako se to lice u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;
 • ako postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu.

Pogranični organi mogu zatražiti na uvid vaučer turističke agencije za turistička putovanja, adekvatno overeno (notarizovano) pozivno pismo fizičkog ili pravnog lica, povratnu avio kartu, dokaz o plaćenom hotelu ili potvrdu o privatnoj adresi na kojoj će stranac da boravi, dokaz o uplaćenom zdravstvenom osiguranju kao i polisu zdravstvenog osiguranja za period boravka u Republici Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR. Mogu se zatražiti i drugi podaci koji se prilikom prelaska granice učine značajnim za potvrdu svrhe putovanja.