Najčešća pitanja

PITANjE: Izgubila sam pasoš. Šta treba da radim?

ODGOVOR: U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici u mestu Vašeg boravka u inostranstvu, prijavite gubitak ili krađu pasoša i uzmete potvrdu izdatu na Vaše ime i prezime. Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno da putujete u Republiku Srbiju, nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo može izdati putni list kao vrstu putne isprave koja služi samo za povratak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja.

PITANjE: Iz bivše Jugoslavije sam se iselio i već nekoliko decenija živim u inostranstvu. Interesuje me da li i na koji način mogu da dobijem srpski pasoš?

ODGOVOR: Pasoš Republike Srbije može dobiti svaki državljanin Republike Srbije ako ne postoje zakonom predviđene smetnje. Ukoliko pouzdano znate da ste državljanin Republike Srbije, zahtev za pasoš možete podneti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu u zemlji Vašeg boravka. Za sada zahteve za biometrijske pasoše možete podneti u sledećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu. Ukoliko niste sigurni da ste državljanin Republike Srbije sugerišemo Vam da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije koje će Vam pomoći da se proveri činjenica državljanstva.

PITANjE: Da li jedan od roditelja može da podnese zahtev za pasoš za maloletno lice?

ODGOVOR: Zahtev za pasoš za maloletno lice moraju da podnesu oba roditelja. Ukoliko je jedan sprečen da bude prisutan prilikom podnošenja zahteva, u tom slučaju je potrebna njegova overena pisana izjava da je saglasan sa izdavanjem pasoša. 
Jedan od roditelja može da podnese zahtev isključivo ukoliko samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom, o čemu je neophodno priložiti odgovarajući dokaz. 

PITANjE: Istekao mi je pasoš, a nemam vremena da čekam izdavanje novog. Šta da radim pošto iz hitnih razloga treba da putujem u Srbiju?

ODGOVOR: Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno da otputujete u Republiku Srbiju, a pasoš više ne važi ili je oštećen, diplomatsko-konzularno predstavništvo može izdati putni list kao vrstu putne isprave koja služi samo za povratak u Srbiju. Po dolasku u Srbiju, podnesite zahtev za izdavanje novog pasoša.

PITANjE: Nedavno smo dobili dete i interesuje nas kako možemo da dobijemo pasoš za dete?

ODGOVOR: Ukoliko ste državljani Republike Srbije potrebno je najpre da, u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u zemlji gde boravite i gde je Vaše dete rođeno, podnesete zahtev za prijavu deteta rođenog u inostranstvu. Detalje o potrebnim dokumentima možete naći ovde. Pošto Vaše dete bude upisano u matičnu knjigu rođenih u Srbiji,  nakon toga možete podneti zahtev za pasoš.   

PITANjE: Šta mi je potrebno za overu punomoćja?

ODGOVOR: Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u Srbiji vrši se u diplomatsko-konzularnom predstavništvu uz lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave, a na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Ukoliko davalac punomoćja ili izjave nije u mogućnosti da lično dođe u diplomatsko-konzularno predstavništvo, privatna isprava se može potpisati pred stranim notarom a potom propisno legalizovati pečatom Apostille. Više informacija o legalizaciji stranih dokumenata možete naći ovde

PITANjE: Da li u ambasadi mogu da dam naslednu izjavu?

ODGOVOR: Nasledna izjava ili punomoćje kojim se ovlašćuje drugo lice da da naslednu izjavu (pozitivnu ili negativnu) može se potpisati i overiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Izjava može da bude sačinjena u odgovarajućoj pravnoj formi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Takođe, izjavu može da sastavi advokat a da ista bude potpisana i overena u diplomatsko—konzularnom predstavništvu. Neophodno je lično prisustvo davaoca izjave, uz važeći identifikacioni dokument R. Srbije. 

PITANjE: Da li mogu u ambasadi da dobijem izvode iz matične knjige rođenih/venčanih i uverenje o državljanstvu?

ODGOVOR: U ambasadi ili konzulatu možete dobiti izvode iz matičnih knjiga Republike Srbije, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije. 

PITANjE: Preminuo mi je član porodice i želim da ga sahranim u R. Srbiji. Šta je potrebno za prenos njegovih posmrtnih ostataka?

ODGOVOR: Za prenos posmrtnih ostataka iz inostranstva u Srbiju, potrebno je pribaviti odgovarajući dokument Republike Srbije - sprovodnicu.
Zahtev za izdavanje sprovodnice se podnosi u Ambasadi, odnosno Generalnom konzulatu Republike Srbije. Više detalja o  izdavanju sprovodnice možete naći ovde

PITANjE: Da li mogu da dobijem ličnu kartu R. Srbije i vozačku dozvolu u Ambasadi/Konzulatu?

ODGOVOR: Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se podneti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, već neposredno u nadležnoj policijskoj upravi u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prebivališta.