Savet Evrope

Savet Evrope http://www.coe.int/ je međunarodna organizacija evropskih zemalja čije je sedište u Palati Evrope u Strazburu. Osnivački akt SE je Statut Saveta Evrope, potpisan u Londonu, 5. maja 1949. godine. SE ima 47 država članica (jedina evropska država koja nije članica SE je Belorusija) i 5 država koje imaju status posmatrača (Kanada, Sveta Stolica, Japan, Meksiko, SAD) i Izrael koji ima status posmatrača samo u Parlamentarnoj skupštini SE.

Sve države članice SE potpisale su Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, sporazum čiji je cilj zaštita ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Evropski sud za ljudska prava nadgleda primenu Konvencije u državama članicama. SE radi u bliskom partnerstvu sa Evropskom unijom i sarađuje sa Ujedinjenim nacijama, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, kao i sa mnogim zemljama partnerima širom sveta.

Osnovni ciljevi Saveta Evrope su zaštita ljudskih prava, unapređenje demokratije i vladavine prava. Brojni reformski procesi u našoj zemlji odvijaju se u saradnji i uz pomoć SE, pre svega u domenu pravnog i institucionalnog uređenja države, sprovođenju reformi u pravosuđu i drugim oblastima u kojima je SE, na osnovu svog mandata, aktivan.

Republika Srbija je članica Saveta Evrope od 3. aprila 2003. godine. Republika Srbija ima Stalnu misiju pri Savetu Evrope u Strazburu http://www.coe-strasbourg.mfa.gov.rs/ .

Prilikom prijema u SE, R. Srbija je prihvatila niz obaveza koje se odnose na usklađivanje unutrašnjeg pravnog poretka sa standardima SE u domenu ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Saradnja Republike Srbije sa Savetom Evrope posebno je značajna u kontekstu naših evropskih integracija, imajući u vidu da aktivnosti SE počivaju i na tzv. Kopenhaškim kriterijumima - u pogledu stabilnosti institucija, vladavine prava, ljudskih prava i poštovanja i zaštite nacionalnih manjina.

R. Srbija je članica trinaest parcijalnih sporazuma Saveta Evrope, koji predstavljaju fakultativni oblik okupljanja država koje poseban interes iskazuju za određenu oblast aktivnosti SE: Grupa zemalja za borbu protiv korupcije - GREKO, Evropska farmakopeja, Banka za razvoj SE, Evropski potporni fond za koprodukciju i distribuciju kreativnih kinematografskih i audio-vizuelnih radova - EURIMAGES, Evropska komisija za demokratiju putem prava - Venecijanska komisija, Prošireni parcijalni sporazum o sportu, Centar Sever-jug, Evropski i mediteranski sporazum o katastrofama (EUR-OPA), Evropski centar za moderne jezike, Grupa za borbu protiv zloupotrebe i nezakonitog prometa narkotika Saveta Evrope (Pompidu grupa), Omladinska karta, Putevi kulture, Opservatorija za predavanje istorije u Evropi.

Komitet ministara SE je najviše odlučujuće telo Saveta Evrope. Sednice Komiteta ministara se po pravilu održavaju jednom godišnje na ministarskom nivou. Zemlje članice predsedavaju Komitetom ministara SE po šest meseci prema alfabetnom redosledu. Srbija je bila predsedavajući KMSE u 2007. godini (maj-novembar).

Delegaciju Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope https://pace.coe.int/en/  čine sedam članova i sedam zamenika, koji su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kongres lokalnih i regionalnih organa vlasti Saveta Evrope https://www.coe.int/en/web/congress/home okuplja predstavnike lokalnih i regionalnih organa vlasti. Uloga Kongresa je promovisanje lokalne i regionalne demokratije, unapređenje upravljanja na lokalnom i regionalnom nivou i jačanje lokalnih organa vlasti. Posebnu pažnju Kongres pridaje primeni principa iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Delegaciju R. Srbije u KLRVE čini sedam članova i sedam zamenika.

Evropski sud za ljudska prava https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home je međunarodni sud koji primenjuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima rešavajući individualne ili predstavke država o povredama prava iz Konvencije. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države. Sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije je prof. dr Branko Lubarda.

Komesar za ljudska prava SE https://www.coe.int/en/web/commissioner je nezavisan organ SE koji izrađuje periodične izveštaje o stanju ljudskih prava u državama članica SE.

R. Srbija ostvaruje intenzivnu saradnju sa Bankom za razvoj SE https://coebank.org/en/. Značajne su aktivnosti koje se sprovode u posebnom Fondu Banke za migracije i izbeglice, kao i aktivnosti u realizaciji Regionalnog programa stambene izgradnje za zbrinjavanje izbeglica (RHP).

Saradnja sa Savetom Evrope se odvija i preko Kancelarije SE u Beogradu https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/coe-office-in-belgrade , otvorene 16. marta 2001. godine, koja radi u saradnji sa Vladom Republike Srbije i drugim nadležnim institucijama, posebno se angažujući na reformama u oblasti pravosuđa, podrške funkcionisanju parlamenta i lokalne samouprave, unapređenju sistema visokog obrazovanja, jačanju kapaciteta u borbi protiv težih vidova kriminaliteta i drugim oblastima.