O akademiji

Istoriografija svedoči da diplomatija i profesionalna obuka diplomatskog kadra imaju dugu tradiciju u Srbiji. Diplomatska služba je od početka pratila politički i društveni razvoj srpske države i sa njom delila istu sudbinu.

Prvi moderan zakon o diplomatskoj službi donet je 1886. godine za vreme vladavine kralja Milana. Zakonom su utvrđena pravila i uslovi za stupanje u službu, a diplomatski agenti, kao i svi drugi državni činovnici, morali su da imaju „nužna znanja i sposobnosti". Kandidat za diplomatski poziv morao je da poseduje diplomu domaćeg ili inostranog fakulteta, da zna francuski jezik, da položi složeni prijemni ispit, a kasnije i diplomatsko-konzularni ispit, kojim su proveravana znanja i prve stečene diplomatske državničke veštine.

Kroz diplomatsku službu i specifično diplomatsko školstvo prošli su mnogi naši velikani, od prvih srpskih diplomata: Jovana Dučića, Milana Rakića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog do naših savremenika.

Školovanje diplomata se u okviru posebnih zakonskih okvira usložnjavalo prema modernim zahtevima diplomatske službe i savremenim međunarodnim tokovima, a vremenom i institucionalizovalo.

Posle Drugog svetskog rata ustanovljena je organizaciona jedinica Odsek za stručno uzdizanje pri Upravi za kadrovska pitanja. Odsek je kasnije prerastao u samostalnu organizacionu jedinicu Diplomatsko školstvo. Odlukom ministra spoljnih poslova Diplomatsko školstvo je 1998. godine preimenovano u Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova, koja, shodno novim spoljnopolitičkim ciljevima treba da unapredi posebna znanja i veštine diplomata i državnih službenika i da postane uporište u njihovoj profesionalnoj izgradnji.

Od početka 2002. godine primenjuje se novi plan i program rada Diplomatske akademije, koji se svake godine prilagođava postavljenim ciljevima. Najveći broj predavača su profesionalne diplomate, univerzitetski profesori Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, kao i drugi eksperti iz zemlje i inostranstva. U programu diplomatske konzularne obuke učestvuje preko 160 predavača sa više od 210 tema.

U okviru svojih aktivnosti, a na osnovu čl. 49. Zakona o spoljnim poslovima, Diplomatska akademija priprema, organizuje i sprovodi sledeće programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

  • Osnovni program diplomatsko-konzularne obuke;
  • Stručno usavršavanje diplomata u inostranstvu i druge aktivnosti koje ostvaruje putem međunarodne saradnje sa akademijama i fondacijama stranih zemalja;
  • Stručne ispite za zaposlene u MSP RS;
  • Tečajeve stranih jezika;
  • Specijalističke seminare, predavanja u vezi sa spoljnopolitičkim pitanjima, simpozijume, tribine, konsultativne sastanke, predavanja, međunarodne skupove i druge studijske programe u zemlji i inostranstvu iz područja važnih za obavljanje spoljnih poslova.