VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana*
Napomena:

*Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE   
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u Rumuniju je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Rumunije. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Radi dobijanja dugoročne vize za boravak na teritoriji Rumunije, strani državljani su u obavezi su da poseduju putnu ispravu koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije Rumunije, odnosno tri meseca nakon isteka dugoročne vize. Takođe, u slučaju podnošenja zahteva za dobijanje dugoročne vize, putna isprava mora obavezno da sadrži najmanje dve prazne stranice.
Prilikom ulaska u Rumuniju potrebno je, pored putne isprave, posedovati i:
•   potvrdu o zdravstvenom osiguranju;
•  povratnu kartu (avionsku, voznu, autobusku) ili ako se putuje sopstvenim automobilom - saobraćajnu i vozačku dozvola i vinjetu, koja se može kupiti na samom graničnom prelazu ili benzinskim pumpama ili on line (https://www.e-rovinieta.ro/sr/e-rovinieta);
• dovoljno finansijskih sredstava za planirano putovanje, odnosno 50 evra po danu, ali ne manje od 500 evra za ceo period (ili suma ekvivalentna konvertibilnoj valuti). Prihvataju se i kredite kartice sa izvodom iz banke ne starijim od dva dana od dana planiranog putovanja.
•  overeno pozivno pismo lica koja ih pozivaju ili vaučer hotela u kome je obezbeđen smeštaj tokom boravka u inostranstvu.
U Rumuniji se primenjuju specijalne instrukcije za obavljanje carinske kontrole, u skladu sa evropskim tekovinama, radi sprečavanja i suzbijanja utaje poreza i carine za određene proizvode. Instrukcije se odnose na sledeća dobra (ograničenje količina) koje putnici unose na teritoriju Rumunije u ličnom prtljagu: duvanske proizvodi, alkoholna pića, gorivo, cveće i dekorativne biljke, suncokretovo ulje, rafinisan šećer, brašno, mekinje, sveže voće i povrće. Prema propisima, putnici treba da prijave dobra koja se nalaze u njihovom prtljagu popunjavanjem „Deklaracije o nekomercijalnoj robi". Primena novih propisa omogućiće rumunskim carinskim organima da identifikuju slučajeve u kojima putnici stalno unose veće količine pomenutih proizvoda i prijavljuju da su za lične potrebe, a posle ih prodaju na crnom tržištu.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Na snazi Sporazum o socijalnoj sigurnosti između R. Srbije i Rumunije kojim su regulisana pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu (pitanje zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti, kao i oblast porodičnih davanja), čime je obezbeđeno da sva lica iz navedenog sporazuma imaju prava i obaveze na osnovu pravnih propisa država ugovornica, pod istim uslovima kao i državljani druge države ugovornice.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Državljani R. Srbije moraju posedovati potvrdu o zdravstvenom osiguranju za vreme boravka u Rumuniji, odnosno polisu privatnog putnog osiguranja.
Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji u Rumuniji mogu se pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – U Rumuniji ne postoje ozbiljne pretnje po bezbednost. Postoji rizik od džeparenja, te se preporučuje da se lična dokumenta i veće svote novca ne nose tokom turističkih obilazaka. Preporučuje se da se poseduje fotokopija putne isprave i drugih dokumenata.

TRANSPORT – Između Beograda i Bukurešta postoji direktna avionska linija, na kojoj se letovi odvijaju svaki dan osim utorka i subote. Putnike na ovoj relaciji prevozi srpska avio-kompanija „Air Serbia" i rumunska nacionalna avio-kompanija „TAROM". 

Vožnja na rumunskim putevima podrazumeva obaveznu kupovinu vinjete (može se kupiti na punktovima koji se nalaze na graničnim prelazima, na benzinskim pumpama ili on line putem sledećeg sajta (https://www.e-rovinieta.ro/sr/e-rovinieta).

Ukoliko se vinjeta kupuje na prodajnim mestima, podatke o vozilu unose zaposlena lica, a lice koje kupuje vinjetu svojim potpisom potvrđuje ispravnost podataka. Nakon potpisa na isečku gde su navedeni podaci o vozilu (broj registarske tablice i zemlja gde je vozilo registrovano) zaposleni finalne podatke potvrđuje u sistemu. Sve do potpisa na isečku o kupljenoj vinjeti može se tražiti njena ispravka (zaposleni je u obavezi da ispravi grešku),a nakon što je potvrđena u sistemu, ispravka se može vršiti samo na zahtev lica uz prilaganje izdate vinjete sa greškom i kopije saobraćajne dozvole i to na obe mejl adrese: rovinete@andnet.ro i veni@andnet.ro u roku od 5 dana od kada je registrovana vinjeta. U slučaju negativnog odgovora, stranka može da pokrene sudski postupak. Za vreme postupka „ispravke“ podataka u sistemu, ne smatra se da je kupljena vinjeta ispravna dok god ne bude primljeno obaveštenje od Nacionalne kompanije za upravljanje drumskom infrastrukturom da je ispravka izvršena u sistemu.

Neposedovanje vinjete (u šta se računaju i vinjete sa netačnim podacima) smatra se prekršajem za koji su propisane novčane kazne, a čije plaćanje ne znači automatsko brisanje iz sistema. Dokaz o plaćenoj kazni potrebno je, uz dokumenta o izrečenoj kazni, dostaviti putem pošte na Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, Bd. Iuliu Maniu 401A, Secotor 6, Bucuresti ili na mejl chitanta@cestrin.ro. Ukoliko se kazna plati u roku od 15 dana od dana njenog donošenja, plaća se u iznosu od 50%.

Za ulazak u Rumuniju nije potreban zeleni karton, niti međunarodna vozačka dozvola. Priznaje se vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. Probne vozačke dozvole izdate od strane nadležnog organa R. Srbije ne priznaju se na teritoriji R. Rumunije. Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u Rumuniji, potrebno je da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Rumunije bez obaveze polaganja vozačkog ispita (nakon 6 meseci boravka u Rumuniji). Napominjemo da će biti priznata vozačka dozvola samo za one kategorije vozila i pod uslovima koji važe u Rumuniji. 

U slučaju da zbog saobraćajnog prekršaja bude izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Rumunije uz oduzimanje vozačke dozvole, ista se uz plaćanje novčane kazne, izjavu stranke kod notara i zahteva odgovarajućoj županijskoj policiji može vratiti pre isteka zabrane upravljanja vozilom u Rumuniji.  U suprotnom, oduzetu vozačku dozvolu rumunski organi nakon isteka mere zabrane dostavljaju Ambasadi RS u Bukureštu, koja dalje istu vraća policijskoj upravi/stanici u Srbiji koja je vozačku dozvolu izdala.

OSTALO – Rumunska novčana valuta je lej (RON). Zamena konvertibilne strane valute se vrši u bankama i u ovlašćenim menjačnicama i ne naplaćuje se provizija. Moguće je  vršiti plaćanje roba i usluga karticama, kao i podići novac sa bankomata.
Novčane kazne se mogu platiti isključivo u lejima.

Ukoliko turisti imaju potrebu da podnesu zvaničnu žalbu/reklamaciju rumunskim organima mogu direktno da se obrate nadležnom Ministarstvu ekonomije, preduzetništva i turizma Rumunije na sledeće mejl adrese: petitii@economie.gov.ro  ili sesizari@mturism.ro ili na kontakt telefon +40 372 49 26 75 

Jedinstveni broj telefona  za hitne slučajeve (hitna pomoć, policija, vatrogasci) jeste: 112

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Rumuniji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:

  • Ambasadi Republike Srbije u Bukureštu (adresa: Calea Dorobantilor nr. 34, sector 1, Bucuresti), putem sledećeg kontakt telefona: 021/211.9871 i elektronske adrese:  srb.emb.romania@mfa.rs
  • Generalnom konzulatu Republike Srbije u Temišvaru (adresa: str. Remus 4, Timisoara), putem kontakt telefona: 0256/490.334 i elektronske adrese: srb.cons.timisoara@mfa.rs