gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Сектор за конзуларне послове
+ larger fontnormal font- Smaller font

Сектор обавља послове који се односе на:

1) заштиту интереса Републике Србије, њених држављана и домаћих правних лица у иностранству;

2) развијање веза с грађанима Републике Србије који се налазе на раду и боравку у иностранству;

3) сузбијање криминалне делатности на штету Републике Србије, њених грађана и правних лица;

4) миграције и остваривање сарадње с међунардним организацијама из ове области;

5) визну политику и њено спровођење у дипломатско‐конзуларној мрежи;

6) област одбране земље у вези с боравком војних обвезника Републике Србије у иностранству;

7) припреме и преговоре о закључивању међународних уговора из конзуларне области;

8) сарадњу с дипломатско‐конзуларним представништвима држава акредитованих у Републици Србији ради заштите интереса њихових држављана и правних лица;

9) друге послове у вези са конзуларним односима.

У Сектору за конзуларне послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:

I Одељење за конзуларне послове који обавља послове који се односе на:

‐ издавање путних исправа и виза у иностранству;

‐ пружање помоћи у случајевима репатријације и депортације држављања Републике Србије;

‐ бележничке функције;

‐ матичарске функције;

‐ издавање спроводнице за пренос посмртних остатака;

‐ заштите имовинско‐правних интереса државе, као и домаћих правних и физичких лица у иностранству;

‐ стицање и губитак држављанства;

‐ пружање заштите ухапшеним и осуђеним лицима у иностранству;

‐ правне помоћи у грађанским и кривичним стварима;

‐ остваривање права из области брачних и породичних односа;

‐ заштиту пословно неспособних држављана;

‐ спорове које воде држава или правна лица Републике Србије пред страним судовима или арбитражама;

‐ пружање помоћи и услуга домаћим бродовима и ваздухопловима;

‐ обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству;

‐ пружање обавештења о прописима Републике Србије;

‐ легализацију јавних исправа Републике Србије и страних јавних исправа у међународном промету;

‐ чување матичних књига и издавање уверења на основу њих;

‐ друге конзуларне послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за конзуларне послове образоване су следеће уже унутрашње јединице:

1) Група за регионалне конзуларне послове I која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове у односу на Аустрију, Лихтенштајн, Швајцарску, Немачку, Француску, Монако, Шпанију, Андору, Португал, Белгију, Холандију, Луксембург, Велику Британију, Ирску, Данску, Шведску, Норвешку, Финску, Исланд, Пољску, Чешку, Словачку, Летонију, Естонију и Литванију;

2) Група за регионалне конзуларне послове II која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове у односу н Италију, Сан Марино, Турску, Грчку, Кипар, Бугарску, Румунију, Албанију, Мађарску, Русију и евроазијске државе.;

3) Група за регионалне конзуларне послове III која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове у односу а Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију;

4) Група за регионалне конзуларне послове IV која обавља све конзуларне послове из домена Одељења за конзуларне послове у односу н САД, Канаду, земље Средње и Јужне Америке, Аустралију, Нови Зеланд и земље Азије и Африке;

5) Група за системска питања која обавља послове који се односе на:

‐ припрему правних инструкција из области конзуларних послова које су општег и системског карактера;

‐ уређење електронске презентације конзуларних представништава Републике Србије у свету;

‐ друге конзуларне послове општег карактера из делокруга Групе.

6) Група за легализацију и матичне књиге која обавља послове који се односе на:

‐ легализацију исправа у међународном саобраћају;

‐ чување другог примерка матичних књига које воде дипломатско‐конзуларна представништва Републике Србије;

‐ издавање извода и уверења из матичних књига;

‐ друге конзуларне послове из делокруга Групе.

7) Група за оставине и спорове у иностранству која обавља послове који се односе на:

‐ остваривање наследног права грађана Републике Србије у иностранству;

‐ остваривање права на личну или породичну пензију, алиментацију, животно осигурање и накнаду штете;

‐ друге конзуларне послове из делокруга Групе.

8) Група за кризне ситуације и послове одбране која обавља послове који се односе на:

‐ заштиту права држављана Републике Србије у иностранству у случају настанка кризних ситуација, као што су елементарне непогоде, терористички напади, заразне болести, избијање оружаних сукоба, увођење ванредног стања, саобраћајне несреће и тсл;

‐ децентрализоване послове одбране у складу са законом;

‐ послове евиденције војних обвезника у иностранству, организовање повратка војних обвезника за случај непосредне ратне опасности или агресије на Републику Србију;

‐ друге конзуларне послове из делокруга Групе.

9) Група за конзуларни архив која обавља архивске послове у Сектору за конзуларне односе.


II Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова који обавља послове који се односе на:

‐ издавање дипломатских и службених пасоша;

‐ поступак обезбеђења сагласности за прелете страних ваздухоплова преко територије Републике Србије;

‐ поступак обезбеђења сагласности за прелете ваздухоплова Републике Србије преко територије других држава;

‐ друге конзуларне послове у вези с путним исправама и прелетом ваздухоплова.

III Одељење за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме које обавља послове који се односе на:

1) унапређење односа и развијања веза с грађанима Републике Србије које се налазе на раду и боравку у иностранству, посебно у области очувања културног и духовног идентитета и унапређења организације и садржаја рада удружења грађана Републике Србије у свету;

2) миграције и остваривање сарадње с међунардним организацијама из ове области;

3) обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству;

4) закључивање, ратификовање и примену међународних уговора из области социјалног осигурања;
друге послове у вези са миграцијама, дијаспором и социјалним споразумима

IV Одељење за визну политику:

1) Прати, и анализира проблематику односа са Европском Унијом и другим државама у области визних режима; прати законодавство и прописе Европске Уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;

2) у оквиру јединственог визног система, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, води евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;

3) врши контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије;

4) обавља послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора из у области визног режима Р.Србије са другим државама;

5) прикупља и обрађује податке и сачињава аналитичке материјале у вези са питањима из своје надлежности; прати и усмерава рад ДКП из свог делокруга; припрема материјале за међународне односно међудржавне сусрете и посете; учествује у стручној и аналитичкој обради материјала које МСП доставља Скупштини и Влади Републике Србије, Председнику Републике, као и надлежним органима државне.