gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство
среда, 06. мај 2009. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Надлежности Министарства спољних послова
+ larger fontnormal font- Smaller font

Министарство је надлежно за координацију спољнополитичких и других међународних активности које у оквиру утврђене надлежности спроводе државни органи.

Државни органи у обављању спољних послова сарађују са Министарством благовременим извештавањем о планираним и спроведеним активностима.

Комуникација државних органа са представницима других држава и међународних организација одвија се посредством Министарства или у сарадњи са Министарством, када је то у складу са међународним уговорима и дипломатском праксом.

Односи државних органа са дипломатско-конзуларним представништвима одвијају се преко Министарства.

Министарство у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

 • представља, уз председника Републике, Републику Србију у односима са другим државама, међународним организацијама, међународним судовима и другим међународним институцијама, као и са њиховим представништвима у Републици Србији;
 • штити интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству;
 • предлаже Влади спољну политику коју она утврђује;
 • предлаже Влади успостављање и прекид дипломатских односа са другим државама;
 • предлаже Влади учлањење, односно учешће Републике Србије у међународним организацијама и интеграцијама, као и у другим облицима међународне сарадње;
 • предлаже Влади амбасадоре, генералне и почасне конзуле Републике Србије у иностранству;
 • учествује у пословима у вези са акредитацијом званичних представника држава и међународних организација у Републици Србији;
 • организује званичне посете на државном и дипломатском нивоу;
 • учествује у припремама за учешће представника Републике Србије на међународним преговорима и конференцијама;
 • анализира међународни положај Републике Србије и билатералне односе са другим државама;
 • анализира спољнополитичке аспекте одбране и националне безбедности;
 • анализира и предвиђа развој регионалних и глобалних односа и појава, нарочито у области спољне политике, безбедности, међународног јавног и приватног права, економије, екологије, просвете и културе и стања људских права, која су од значаја за остваривање међународних односа Републике Србије;
 • прикупља и анализира информације страних медија које се односе на Републику Србију;
 • припрема нацрте закона, других прописа и општих аката из области спољних послова, даје мишљење о нацртима закона и других прописа у вези са спољним пословима за које су надлежни други органи државне управе, а који су од интереса за међународни положај Републике Србије;
 • припрема правна мишљења о питањима из међународног права за потребе председника Републике, Владе и других државних органа;
 • предлаже Влади стратегију развоја спољних послова и друге мере којима се обликује спољна политика Владе; припрема документацију, информације и анализе из области спољне политике;
 • у сарадњи са надлежним државним органима покреће поступак и координира вођење преговора и закључивање међународних уговора, учествује у поступку њиховог потврђивања и прати њихову примену; чува оригинале свих међународних уговора, заједничких саопштења и декларација Републике Србије и њених међународноправних претходника;
 • информише владе других држава и међународну јавност, као и исељенике, лица српског порекла и држављане Републике Србије у иностранству о политици Републике Србије и, у сарадњи са другим надлежним органима државне управе, ради на промоцији политичких ставова Владе ради јачања угледа Републике Србије у међународним односима;
 • у сарадњи са Министарством за дијаспору, унапређује поштовање људских и мањинских права исељеника, лица српског порекла и држављана Републике Србије у иностранству;
 • у сарадњи са другим надлежним органима државне управе, спроводи гласање држављана Републике Србије који имају пребивалиште или боравиште у иностранству за време избора и референдума на републичком нивоу;
 • у сарадњи са другим органима државне управе, обавља послове разграничења са суседним државама, израђује и чува документацију о државној граници;
 • прикупља и чува документацију о спољној политици Републике Србије, подстиче научноистраживачки рад у области спољне политике и међународних односа;
 • спроводи поступак стицања, одржавања и располагања непокретном имовином у иностранству која је неопходна за рад дипломатско-конзуларних представништава;
 • организује, одржава и штити системе информатичких, телекомуникационих, курирских и других веза са дипломатско-конзуларним представништвима и другим информационим системима;
 • обавља послове безбедности Министарства, дипломатско-конзуларних представништава и запослених;
 • у сарадњи са другим надлежним органима сагласно посебном закону обезбеђује учешће у међународним мисијама;
 • обавља и друге послове одређене законом.
Начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству прописује Влада, на предлог министра спољних послова (у даљем тексту: министар).

Послове безбедности из тачке 25. овог члана, Министарство обавља на начин који прописује Влада, на предлог министра.

Послове из свог делокруга Министарство врши непосредно и преко дипломатско-конзуларних представништава.

Из Закона о спољним пословима (Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 116/2007, 126/2007 и 41/2009.)